Proměna krajiny. Kulturologické perspektivy krajiny po těžbě a krajiny revitalizované

Ústí důlní štoly, foto: Ira Spieker
Ústí důlní štoly, foto: Ira Spieker

Zpracování projektu: Ira Spieker, Katharina Schuchardt

Ve spolupráci s Anne Dippel a Katedrou folklorní/kulturní historie na Univerzitě v Jeně.

Těžební činnost měla značný dopad na krajinu středního Německa a východní Evropy. Projekt se zabývá těmito oblastmi (bývalé) těžby a industrializace a zaměřuje se na jejich rozvoj, využití a přizpůsobení. Perspektivně se sleduje období od roku 1991 – s odkazy na historický vývoj: mnoho důlních lokalit zůstalo opuštěno, objemy produkce se postupně snižovaly, krajina přetvářela. Využívání těchto oblastí zanechalo čitelné, hmotné i nehmotné stopy. Rekultivace, opětovná výsadba rostlin a znovuosídlení působí stejně jako pokračující management rizik a management životního prostředí na formování budoucnosti.

Zvýšená poptávka po lithiu, ale i dalších kovech a rudách a průzkum těchto ložisek v Krušných horách staví opětovně regiony a oceňování nerostných surovin do ohniska různorodých zájmů. Tím se rozpoutá diskuse, která propojí do konglomerátu zájmy ochrany přírody, politickou odpovědnost, regionální polohu, vyrovnání se s minulostí, ekonomiku a technologie budoucnosti. Vliv člověka stejně jako geologické zvláštnosti, výsadba a (opětovné) přizpůsobení flóry, fauny a dalších druhů vytvářejí krajinu, které zjevně rozpouští předpokládané oddělení přírody a kultury. Nedávné přístupy posthumanismu a více než lidské antropologie rozšiřují předchozí pohled na antropocénní použití a berou v úvahu propletení lidí s jinými entitami a jejich spolukonstituci.

Projekt otevírá nové perspektivy zkoumání krajiny, aby jejich neustále se měnící tradice a přehodnocování byly koncepčně hmatatelné. Metodologicky vychází ze srovnávací perspektivy. Plánuje se spolupráce s projekty, které se zabývají podobnými jevy a problémy v České republice a Polsku.